OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Wola Łużańska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.).

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy  Łużna, Uchwały Nr XXXV/277/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Wola Łużańska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. Granice obszaru objętego planem zostały przedstawione na załączniku graficznym stanowiącym integralną część Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: hudzikp@luzna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Wola Łużańska jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Łużna: https://bip.malopolska.pl/ugluzna

 

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 1998 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).


Załacznik: Biuletyn Informacji Publicznej - załączniki.