XLII Sesja Rady Gminy Łużna - 16 sierpnia 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XLII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 16 sierpnia 2021 roku o godz.15:00 w Sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2021 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Łużna z dnia 21 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/267/20 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Łużna nieruchomości Skarbu Państwa.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązania do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/192/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łużna.
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad.