Wójt Gminy Łużna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Łużna z dnia 20 sierpnia 2021 roku został ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego.

I. Rodzaj zadania w obszarze:

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.”

                                      

II. Wysokość środków publicznych:

 1. Wysokość dotacji na realizację zadania – w łącznej kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)
 2. Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) prowadzącym   działalność  statutową
   w  przedmiotowej  dziedzinie.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze  wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań. (Dz.U. z 2018. poz. 2057).
 4. Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana podmiotowi na warunkach określonych w umowie.
 5. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wyłonionemu w konkursie, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Łużna.
 6. Wsparcie zadania następuje poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:

- organizacja spotkań z pedagogiem mających na celu poruszenie problematyki zapobiegania patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży,

- prowadzenie zajęć sportowo - pożarniczych,

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

- koszty obsługi zadania publicznego.

 1. Preferowani będą oferenci, którzy wykażą udział środków finansowych z innych źródeł publicznych.
 2. Przyznana dotacja może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania (nie dotyczy liczby planowanych zadań), dostosowuje kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania  do wysokości przyznanych środków lub rezygnuje w formie pisemnej
  ze wsparcia finansowego. 
 3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z następującymi zastrzeżeniami:
  • jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%.
  • przesunięcia nie mogą zwiększać wartości kosztów wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie,
  • zostały wykonane wszystkie pozycje kosztorysu, w zakresie przewidzianym w umowie na realizację zadania.

 

 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie może być realizowane od 13 września 2021 i nie może kończyć się później niż 31 grudnia 2021 roku.
 2. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po zawarciu umowy.
 3. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 1. aktualizacji planu i harmonogramu działań, kalkulacji przewidywanych kosztów oraz opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wraz z dodatkowymi informacjami w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 2. posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego,
 3. składania Zleceniodawcy sprawozdań z realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018. poz. 2057).
 4. informowania, iż zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego o treści: „projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Łużna”,
 5. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 6.   oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis
  o następującej treści: „Kwota w wysokości ……została pokryta z dotacji udzielonej przez gminę Łużna na realizację zadania publicznego pn:……………………. Umowa nr……… z dnia…….. pozycja z kalkulacji przewidywanych kosztów……”.

 

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018. poz. 2057). w Sekretariacie Urzędu Gminy Łużna pok.111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2021 r. do godz. 15.00. w zamkniętych, nieprzejrzystych  kopertach z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania p.n. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.”

2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

3. Wójt  Gminy  Łużna zastrzega sobie  prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz termin rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.

4. Wzór  oferty i sprawozdania  dostępne  są w  Urzędzie Gminy Łużna, pok. 103 oraz na stronie  www.luzna.pl .

5. Oferty można przesłać pocztą, jednakże o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łużnej.

6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w  pkt. 1.

 

 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Wszystkie oferty  zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Łużna w drodze zarządzenia.
 2. Oceny  ofert pod względem formalnym Komisja dokona na kartach oceny formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oceny  ofert pod względem merytorycznym Komisja dokona na kartach oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty zostaną ocenione przez Komisje konkursową według następujących kryteriów:
 1. ocena możliwość realizacji zadania publicznego;
 2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocena  proponowanej jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent  będzie realizował zadanie publiczne;
 4. ocena planowanego wkładu rzeczowy i  osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 5. ocena realizacji uprzednio zleconych zadań publicznych pod względem rzetelności
   i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne zlecone przez Gminę Łużna.
 1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Łużna, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 2. W sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 września 2021 r.
 4. Komisja w trakcie opiniowania ofert może prosić oferentów o udzielenie dodatkowych informacji.
 5. Wójt Gminy Łużna zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie, w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

VII. Ogłoszenie wyników.

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łużnej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łużnej www.luzna.pl .
 2. Wybrani oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

 

 

 

 

 

 

VIII. Podaje się do wiadomości, że w 2020 roku zostały zrealizowane następujące zadania publiczne przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację których została przyznana dotacja  w następujących kwotach pochodząca
z budżetu gminy Łużna:

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota dotacji 1500,00 zł

 

 


Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Wójta   Gminy   Łużna w sprawie  otwartego  konkursu ofert  na realizację zadania publicznego p.n. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.”

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Wójta   Gminy   Łużna w sprawie  otwartego  konkursu ofert  na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.”