Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Łużna ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Łużna w 2021 roku p.n. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.”

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

                                                                             
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.), biorących udział w konkursie,

c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

d) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz
w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

e) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia  31 sierpnia  2021 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Łużna pok. 111 (decyduje data wpływu).

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata  do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego p.n. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.”