Zaproszenie na XXX sesję Rady Powiatu Gorlickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Witold Kochan zaprasza na XXX sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10.00 w trybie hybrydowym (Radni Powiatu – stacjonarnie, zaproszeni goście – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Gorlickiego
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 z uwzględnieniem wyników egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i egzaminu zawodowego, działań podejmowanych przez szkoły i placówek  4. nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 4. Informacja na temat funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Powiecie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego na lata 2022-2025”.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu stypendiów sportowych przyznawanych przez Powiat Gorlicki za osiągnięte wyniki sportowe”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Powiatu Gorlickiego.
 8. Informacja dotycząca aktualnej sytuacji epidemicznej.
 9. Przyjęcie informacji nr 31 z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.
 10. Odpowiedzi na wniosek radnego z XXIX sesji Rady Powiatu Gorlickiego oraz na interpelacje międzysesyjne.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.