OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Wola Łużańska wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko. Opracowanie dotyczy obszaru przedstawionego na załączniku graficznym:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Wola Łużańska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna, pok. Nr 304, w godzinach pracy Urzędu oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łużna.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łużna, Łużna 634, w pokoju nr 304.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2021 r.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łużna na adres Urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@luzna.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane do dnia 13 grudnia 2021 r. na piśmie do Wójta Gminy Łużna, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Łużna w godzinach pracy urzędu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@luzna.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.