Obwieszaczenie o konsultacjach

WÓJT GMINY ŁUŻNA serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

Konsultując   Program, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowane przez   Państwa   pomysły,  wskazówki, uwagi jak również nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2022 w jeszcze  szerszym stopniu odpowiadał  Państwa oczekiwaniom.

Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za   pomocą   formularza do konsultacji w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 17 listopada 2021 roku (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres :

Urząd  Gminy  Łużna

38-322    Łużna    634                                                         
fax : 18 3543922  wew. 103
e-mail : stepienh@luzna.pl
z   dopiskiem : ,,KONSULTACJE  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY"

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala do dnia 30 listopada, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie roczny program współpracy na rok poprzedzający okres obowiązywania programu


Załącznki:

Uchwała do konsultacji.