OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA

Obwieszczenie Wójta Gminy Łużna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna dla nieruchomości położonej we wsi Mszanka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 741 z późń. zm.), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 247 z późń. zm.) oraz uchwałą Nr XL/314/21 Rady Gminy Łużna z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna dla nieruchomości położonej we wsi Mszanka,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna dla nieruchomości położonej we wsi Mszanka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu odbędzie się w dniach od 22 listopada 2021 r. do 14 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łużna pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugluzna → Ogłoszenia różne→ zakładka 2021.

Miejscowy plan dotyczy działki ewidencyjnej nr 143/20 zlokalizowanej w Gminie Łużna we wsi Mszanka. Zakres obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszego Ogłoszenia oraz przy Obwieszczeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łużna.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w Urzędzie Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634, pokój nr 4 w dniu 26 listopada 2021 r. od godz. 10.00.

Z uwagi na stan epidemii dyskusja przeprowadzona będzie przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Łużna w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: gmina@luzna.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2021 r. włącznie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu mogą być wnoszone w terminie do dnia 29 grudnia 2021 r. włącznie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Łużna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: gmina@luzna.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Łużna.