XLVI Sesja Rady Gminy Łużna - 22 listopad 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XLVI Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 22 listopada 2021 roku o godz.15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2021 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Łużna z dnia 21 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/267/20 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łużna.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad  zwrotu wydatków w ramach wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2022 rok.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2022 rok w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łużna na 2022 rok.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Łużna na 2022 rok.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.
 17. Wolne wnioski
 18. Zakończenie obrad.