Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego.

W szczególności polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast kontrole instalacji gazowych winny przeprowadzić osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją odpowiednich urządzeń i instalacji. W odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – kontrolę mogą przeprowadzać tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane). 

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają również obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z 2010 r. poz. 719 ze zmianami).  W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym i związaną z tym możliwością wystąpienia opadów śniegu oraz niskich temperatur przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych obowiązani są do usuwania nadmiernej pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów śnieżnych i lodowych oraz obowiązani są do zapewnienia, przy dochowaniu należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.