XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łużna - 6 grudnia 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XLVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 6 grudnia 2021 roku o godz.16:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
  2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2021 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Łużna z dnia 21 grudnia 2020 roku.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2021, samorządowego zakładu budżetowego –Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej.
  5. Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XIII/113/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej” oraz nadania mu statutu zmienioną uchwałą nr XX/172/20 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2020 r.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łużna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.