XLVIII Sesja Rady Gminy Łużna - 20 grudnia 2021 - transmisja online

Zapraszamy na XLVIII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 20 grudnia 2021 roku o godz.15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.

2.      Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.

3.      Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.

4.      Informacja o złożonych interpelacjach.

5.      Wystąpienie zaproszonych gości.

6.      Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2021 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2021 rok Nr XXXIII/268/20 Rady Gminy Łużna z dnia 21 grudnia 2020 roku.

8.      Podjęcie Uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/267/20 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.

9.      Podjęcie Uchwały w sprawie wykazu wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

10.  Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości  zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących radnym Rady Gminy Łużna.

11.  Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Łużna nr XXXI/244/17 z dnia 27 stycznia 2017 r., zmienioną Uchwałami Rady Gminy Łużna nr XXXIII/274/17 z dnia 24 marca 2017, nr XXXIV/269/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. oraz nr  XXXIX/299/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r,  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.

12.  Podjęcie Uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łużna na lata 2022-2025

13.  Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/261/20 Rady Gminy Łużna z dnia listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku „Zakątek Malucha w Łużnej” prowadzonym przez Gminę Łużna.

14.  Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/19Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka "Zakątek Malucha" w Łużnej oraz ustalenia jego Statutu.

15.  Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/298/21 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Łużna na lata 2021-2030 pn. "Łużna 2030" orz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

16.  Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.

17.   Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków.

18.  Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2022 rok.

19.  Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

20.  Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna na 2022 rok.

21.  Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2022 rok.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/357/21 Rady Gminy Łużna z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Wola Łużańska

23.  Wolne wnioski

Zakończenie obrad.