Odpady komunalne

 

Sejm RP w dniu 1 lipca 2011 roku przyjął ustawę o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W dniu 15 lipca 2011 roku ustawa została podpisana przez Prezydenta RP.
Nowe prawo dotyczące gospodarowania odpadów komunalnych zobligowało Gminę do ograniczenia masy zmieszanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na wysypisku. W tym celu wprowadzony zostaje system segregacji odpadów.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

 


 

Znaczenie niektórych pojęć


Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów, powstających w gospodarstwach domowych.


Odpady wielkogabarytowe - jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg.


Odpady ulegające biodegradacji - odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury oraz części z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, zgodnie a art. 3 ust 3 pkt 7 ustawy o odpadach.


Odpady zielone - frakcja odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych, zgodnie z treścią art. 3 ust 3 pkt 8b ustawy o odpadach.


Odpady opakowaniowe - opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, zgodnie z treścią art. 3 ust 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.


Odpady niebezpieczne - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust 2 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np. baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu.


Odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe - frakcja odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej.


 


Nowe obowiązki gminy oraz właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia poniższa tabela.

 

 

Gmina

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej

Obowiązek złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

Dostosowanie zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od jego aktualizacji.

Obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Postanowienie o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyrażone w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego.

Zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Dokonanie wyboru jednej z określonych w ustawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty jak również ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego.

Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego.

 

Obowiązek ponoszenia na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Określenie w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia, dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystania tytułu wykonawczego.

Określenie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Określenie w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela, częstotliwość odbierania odpadów, sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Określenie w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:


  - w przypadku nieruchomości, na terenie której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;


  - w przypadku nieruchomości, na terenie której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje trzy metody ustalenia tej opłaty:

 

 

  1. opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych = stawka opłaty ustalona przez Radę Gminy * liczba mieszkańców zamieszkująca daną nieruchomość.

 

  1. opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych = stawka opłaty ustalona przez Radę Gminy * ilość zużytej wody z danej nieruchomości.

 

  1. opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych = stawka opłaty ustalona przez Radę Gminy * powierzchnia lokalu mieszkalnego.

 

Wybór jednej z określonych wyżej metod należy do Rady Gminy.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje tylko jedną metodę ustalenia tej opłaty:

 

 

opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych = stawka opłaty ustalona przez Radę Gminy * liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości.


Stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi.

Określając stawki opłaty Rada Gminy bierze pod uwagę:
  - liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
  - ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
  - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.


Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny Rada Gminy określa niższe stawki opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Postępowanie w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.


W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


Postępowanie w razie nie uiszczenia opłaty lub uiszczenia opłaty w wysokości niższej niż należnej.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.