Akty Prawne

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
Uchwała Nr XXVI/165/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012 r. W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2012 r. poz. 3307
Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XI/99/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna.
Zmiana Uchwały Nr XI/99/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna.
Uchwała Nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli.
Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Łużna z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
Uchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XV/125/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.