Akty Prawne

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
Uchwała Nr XXII/184/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
Uchwała Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/184/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
Uchwała Nr XXII/183/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXIII/194/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/183/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVI/217/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/183/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXIII/194/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr XXV/204/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała Nr XXV/202/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Uchwała Nr XXV/203/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.