Informacje dla właścicieli

Informacje ogólne

Właściciele nieruchomości zamieszkałych odpady zmieszane i segregowane gromadzą w workach lub pojemnikach. Odpady odbierane są z poboczy wyznaczonych dróg (odpady zmieszane i bioodpady dwa razy w miesiącu, odpady segregowane jeden raz  w miesiącu).

Worki i pojemniki podczas odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych muszą posiadać wydany przez Urząd Gminy Łużna samoprzylepny nadruk zawierający kod kreskowy umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz określający rodzaj odpadów. W przypadku braku kodów kreskowych istnieje możliwość ich zamówienia w Urzędzie Gminy Łużna.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) zobowiązani są do zawarcia umowy cywilnoprawnej na odbiór odpadów z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Łużna.


Usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Łużna świadczy firma:
PreZero Małopolska Sp. z o.o.
Oddział w Nowym Sączu
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz
 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych:

- zmieszanych  oraz pozostałości z sortowania

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z  o. o.

ZZO ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice

- odpady zielone

Kompostech Sp. z o.o. ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz,


Osiągnięte poziomy w 2020 roku:

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2020 roku – 26%
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 roku – 39%
 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 roku – 0%

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w  Łużnej i znajduje się pod adresem Wola Łużańska 31, 38-322 Łużna

PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów:

 1. papier,
 2. metal,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady;
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe
 15. odpady tekstylne i odzież.

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

 • FOLPAP Czarnecki Marek

ul. Chopina 33

38-300 Gorlice
tel. 604 409 118

 

 • PreZero Małopolska Sp. z o.o.

 

ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 5314500

 


Tworzywa sztuczne i metal - worek żółty

Wrzucamy:
- plastikowe butelki po napojach;
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, płynach do mysia naczyń);
- plastikowe zakrętki;
- reklamówki, folie opakowaniowe, worki plastikowe;
- naczynia jednorazowe;
- opakowania metalowe i aluminiowe (puszki po napojach, konserwach);
- zakrętki metalowe;
- drobne metale;
Nie wrzucamy:
- opakowania po smarach, olejach;
- opakowania po środkach ochrony roślin;
- opakowania po rozpuszczalnikach, klejach;
- strzykawki;
- rury PCV;
- styropian;
- pojemniki metalowe po farbach i lakierach;
- zużyte baterie i akumulatory;
- opakowania po dezodorantach i innych kosmetykach w aerozolu;

Szkło – worek zielony

Wrzucamy:
- szklane butelki po sokach, napojach, alkoholach;
- słoiki;
- szklane opakowania po kosmetykach;
Nie wrzucamy:
- szyby okienne i samochodowe;
- lustra, witraże;
- porcelana, ceramika;
- żarówki, świetlówki;
- płytki ceramiczne;
- termometry;
- wyroby ze szkła kryształowego;
- naczynia żaroodporne;

Papier – worek niebieski

Wrzucamy:
- książki, zeszyty, gazety;
- opakowania papierowe;
- kartony, tektura;
- katalogi, foldery;
Nie wrzucamy:
- worki po nawozach, cemencie;
- tapety;
- papier z domieszką tworzyw sztucznych;
- papier tłusty i zabrudzony;
- kalka;
 
Odpady BIO – worek brązowy
 
Wrzucamy:
 • odpady z owoców i warzyw;
 • trawę, liście, chwasty;
 • trociny i kora drzew;
 • niezaimpregnowane drewno

Nie wrzucamy:

 • popiół;
 • odpady mięsne;
 • kości;
 • ziemia i kamienie;
 • impregnowane drewno;