Konkurs plastyczny „ Moja zielona okolica ”

Konkurs organizowany w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii”

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR – Związek Gmin Ziemi Gorlickiej
 

Konkurs organizowany w ramach projektu pn.:

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii”

 

NAZWA WNIOSKODAWCY:

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej

Oś 4
Regionalna polityka energetyczna

 

Działanie 4.4

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

 

Poddziałanie 4.4.2

Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr

 

 1. CELE KONKURSU

 

 • Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Łużna
 • Promocja postawy proekologicznej
 • Poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności energetycznej
 • Oszczędność zasobów naturalnych
 • Obniżenie niskiej emisji

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony  dla mieszkańców, dzieci i młodzieży.

 

Zasięg konkursu – gmina Łużna

 

 1. ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 • Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie, bez użycia materiałów sypkich.
 • Format prac: A3 i A4
 • Termin nadsyłania prac:   21.06.2019 r.

 

 1. Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.

 

 1. Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu.

 

 1. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.

 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 1. Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje data wpływu pracy do organizatora.

 

 1. W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną.

 

 1. TEMATYKA PRACY

 

 • W jaki sposób dbasz o środowisko?
 • Jak będzie wyglądać Twoja okolica, gdy zniknie niska emisja?
 • Co należy zrobić, aby powietrze było zdrowsze?
 • Jak oszczędzać zasoby naturalne?

Odpowiedź na wybrane pytanie przedstaw w swojej pracy.

Prace konkursowe należy wysłać pod adres Urząd Gminy Łużna 38-322 Łużna 634 do dnia 21.06.2019 r. – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Łużna

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.luzna.pl

 1. NAGRODA

W wyniku konkursu Komisja wyłoni zdobywców 1, 2 i 3 miejsca.

 

Za zdobycie następujących miejsc w konkursie organizator przewiduje poniższe nagrody:

I miejsce –  GŁOŚNIK BAMBUSOWY SOUND BAMBOO, TORBA EKO, EKOLOGICZNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z WŁÓKIEN SŁOMY PSZENICZNEJ, NOTES Z DŁUGOPISEM, GRA MIKADO FORT MEYERS, DREWNIANE JO JO


II miejsce DREWNIANY POWER BANK EKO, TORBA EKO, EKOLOGICZNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z WŁÓKIEN SŁOMY PSZENICZNEJ, NOTES Z DŁUGOPISEM, GRA MIKADO FORT MEYERS, DREWNIANE JO JO

 

III miejsce – GRA TYPU JENGA, UKŁADANKA LOGICZNA DIAMOND, KUBEK KAVI , TORBA EKO, EKOLOGICZNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z WŁÓKIEN SŁOMY PSZENICZNEJ, NOTES Z DŁUGOPISEM, GRA MIKADO, DREWNIANE JO JO

 


Załączniki:

 1. Regulamin oraz dokukmenty zgłoszeniowe.