„ Bądź EKO ”

Konkurs organizowany w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii”

 

REGULAMIN KONKURSU

„ Bądź EKO ”

 

ORGANIZATOR – Związek Gmin Ziemi Gorlickiej
 

Konkurs organizowany w ramach projektu pn.:

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii”

 

NAZWA WNIOSKODAWCY:

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej

Oś 4
Regionalna polityka energetyczna

 

Działanie 4.4

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

 

Poddziałanie 4.4.3

Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr

 

 

 1. CELE KONKURSU:
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Łużna;
 • Wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia poprzez wykorzystywanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialnych źródeł energii;
 • Promocja pozytywnych nawyków związanych z takimi zagadnieniami, jak obniżania poziomu niskiej emisji za pomocą paliw stałych i biomasy, zmiany klimatu, segregacja odpadów czy zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • Popularyzowanie postaw proekologicznych, wzbudzenie wrażliwości ekologicznej;
 • Inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska;

 

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 1. Konkurs ma charakter otwarty;
 2. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja postanowień regulaminu;
 3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zamieszkująca Gminę Łużna;
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną prace;

 

 

 

 1. Zasady dotyczące zdjęć związanych z ekologią:

 

 1. Zdjęcie powinno być wykonane na terenie Gminy Łużna;
 2. Zdjęcia powinny być formatu JPG wgrane na płytę CD lub pendrive’a, nie może przekraczać 10 MB;
 3. Zdjęcie powinno być wykonane za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego lub innego urządzenia rejestrującego obraz;

 

 1. Tematyka zdjęcia powinna dotyczyć jednego z tematów:

 

 • Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców;
 • Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia;
 • Pokazanie w jaki sposób można zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza, zaśmiecania środowiska itp.;
 • Promocja pozytywnych nawyków związanych z takimi zagadnieniami, jak zmiany klimatu, segregacja odpadów czy zapobieganie powstawaniu odpadów itp.;
 • Popularyzowanie postaw proekologicznych, wzbudzenie wrażliwości ekologicznej.
 • Inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska;        

 

 1. Warunki:
 • Zdjęcia niespełniające kryteriów określonych w powyższych punktach podlegają wyłączeniu od udziału w Konkursie;
 • Zdjęcie wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć lub wysłać na adres Urząd Gminy Łużna 38-322 Łużna 634 do dnia 21.06.2019 r. – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Łużna - z dopiskiem Konkurs „ Bądź EKO ”. Zdjęcia dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę;
 • W Konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie były wykorzystywane
  w działaniach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez inne podmioty;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia od udziału w Konkursie zdjęć niskiej jakości, a także obrazów:
 1. Naruszających prawo polskie lub innych krajów UE;
 2. Naruszających godność człowieka;
 3. Naruszających zasady dobrych obyczajów;
 4. Naruszających inne dobra osobiste osób trzecich;

 

 • Organizator nie będzie dokonywał zwrotów zdjęć biorących udział
  w Konkursie ani zdjęć wyłączonych od udziału w Konkursie;
 • Uczestnicy konkursu będą zachęcali społeczność lokalną do właściwych postaw ekologicznych poprzez: Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości
  i inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska Gminy Łużna
  w zakresie szkodliwości niskiej emisji przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii;
 • Wykorzystania tego, co może sprzyjać mieszkańcom – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów
  i ograniczeń;
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wypełnionego i podpisanego imieniem
  i nazwiskiem formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

 

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 21.06.2019 r. decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Łużna wraz z formularzem konkursowym:

 • Załącznik nr 1 (zdjęcie)

 

 1. DZIAŁANIA PODLEGAJĄCE OCENIE W RAMACH KONKURU

 

W ramach konkursu zadaniem uczestników będzie, w sposób jak najbardziej innowacyjny zachęcić mieszkańców swojej gminy do właściwych postaw proekologicznych.  

 

 • fotografia (w formie medialnej na płycie CD/DVD lub innym nośniku)

 

 

 

 

Prace powinny wskazywać proponowane działania proekologiczne oraz pobudzać świadomość ekologiczną innych mieszkańców w zakresie skutków spalania odpadów na cele ogrzewania i emisji do środowiska, a także promować pozytywne nawyki związane
z takimi zagadnieniami, jak obniżanie poziomu niskiej emisji za pomocą paliw stałych, zmiany klimatu, segregacja odpadów czy zapobieganie powstawaniu odpadów.

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA PRAC

 

Prace należy składać do 21.06.2019 roku - decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Łużna - w siedzibie Urzędu Gminy Łużna 38-322 Łużna 634 tel. 18 354 39 22 wraz z:


 Załącznikiem nr 1

 

 

 1. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 

Ocena prac dokonana zostanie przez Komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu.

 

Komisja uwzględni następujące kryteria:

 

 

 

 

 

 • Oryginalność i innowacyjność pracy;
 • Przekaz treści ekologicznej zawartej w haśle konkursu;
 • Uwzględnienie i przedstawienie wykorzystania urządzeń grzewczych na paliwa stałe;
 • Pomysłowość i efektywność przekazu;
 • Sposób prezentacji działań ekologicznych;
 • Wartość merytoryczną przekazu;
 • Walory estetyczne prezentowanych materiałów;

 

 

 1. NAGRODY
  Przewiduje się nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.:

 

 1.  Za zdobycie następujących miejsc w konkursie organizator przewiduje poniższe nagrody:

 

 

 

 

 

 

I miejsce –  GŁOŚNIK BAMBUSOWY SOUND BAMBOO, TORBA EKO, EKOLOGICZNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z WŁÓKIEN SŁOMY PSZENICZNEJ, NOTES Z DŁUGOPISEM, GRA MIKADO FORT MEYERS, DREWNIANE JO JO


II miejsce DREWNIANY POWER BANK EKO, TORBA EKO, EKOLOGICZNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z WŁÓKIEN SŁOMY PSZENICZNEJ, NOTES Z DŁUGOPISEM, GRA MIKADO FORT MEYERS, DREWNIANE JO JO

 

III miejsce GRA TYPU JENGA, UKŁADANKA LOGICZNA DIAMOND, KUBEK KAVI , TORBA EKO, EKOLOGICZNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z WŁÓKIEN SŁOMY PSZENICZNEJ, NOTES Z DŁUGOPISEM, GRA MIKADO, DREWNIANE JO JO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy Łużna pok. 104 – I piętro w dniu 26.06.2019 r. o godzinie 10:00

 

 1. Laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o tym wydarzeniu na e-mail zgłoszeniowy i/lub telefon.

 

 1. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.luzna.pl

 

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów promocyjnych i organizacyjnych konkursu.

 

 

 1. INNE POSTANOWIENIA

 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. W takim przypadku informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
 2. „Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2018) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w związku z udziałem w niniejszym Konkursie (w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagrody). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 101 poz.922,.)
  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wszelkie pytania lub uwagi w zakresie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: gmina@luzna.pl lub telefonicznej pod nr 18 354 39 22

 


Załączniki:

 1. Regulamin konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe.