Konkurs na utwór poetycki związany z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej serdecznie zaprasza osoby o uzdolnieniach literackich do udziału w konkursie na utwór poetycki. Szczegółowy regulamin udostępniamy poniżej.

 

Regulamin konkursu poetyckiego
„Niepodległość w Łużnej zaklęta”


Wymogi formalne, dotyczące prac konkursowych:
Do konkursu można przedstawić dwa własne (napisane przez siebie) wiersze – utwory poetyckie, o tematyce związanej odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy o wzgórze Pustki, która odbyła się podczas I Wojny Światowej w dniu 2 maja 1915r. w Łużnej. Utwory te, nie mogą być dotąd nigdzie publikowane oraz zgłaszane do innych konkursów poetyckich.

Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, bez ograniczeń terytorialnych.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:
Grupa I – dzieci od 7 do 14 roku życia włącznie
Grupa II – od 14 roku życia i wyżej.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są
ostateczne.
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do Jury konkursu.
8. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych utworów w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.
Przepisy dotyczące prac
1. Każdy autor może zgłosić 2 wiersze napisane w dowolnym gatunku np. pieśń, sonet, hymn, ballada, tren itp.
2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
3. Każdy z przedstawionych do konkursu utworów należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, jednostronnie, w formacie A-4 i przesłać pocztą tradycyjną, na adres Organizatora.
4. Utwory muszą być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, z podaniem wieku oraz nr tel. kontaktowego.
5. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego „Niepodległość w Łużnej zaklęta” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wiersza na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.

6. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie powyższą klauzulę.
7. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
9. Wybrani laureaci Konkursu mogą zostać zaproszeni przez Organizatora do zaprezentowania sowich utworów podczas imprezy, która odbędzie się w dniu 03.05.2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.
9. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście lub nadsyłać listem na adres siedziby Organizatora:
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
38-322 Łużna 597
Terminarz
1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem RODO i powierzeniem praw autorskich można składać od dnia 01.03.2020r. do 20.04.2020r. do godz. 10.00.
2. Wiersze nadesłane po terminie oraz bez załączonego oświadczenia RODO i powierzenia praw autorskich nie zostaną dopuszczone do konkursu.
3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy.
4. Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- przyznaniu nagród i wyróżnień.
5. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 21 kwietnia 2020r.
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
7. Wyniki konkursu zostaną podane do 22 kwietnia 2020r. roku na stronie internetowej www.luzna.pl
8. O uroczystym wręczeniu nagród wszyscy laureaci zostaną poinformowani osobiście.

Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
38-322 Łużna 597
tel. 18/3543026 kom. 509054910
Regulamin konkursu poetyckiego
„Niepodległość w Łużnej zaklęta”


Wymogi formalne, dotyczące prac konkursowych:
Do konkursu można przedstawić dwa własne (napisane przez siebie) wiersze – utwory poetyckie, o tematyce związanej odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy o wzgórze Pustki, która odbyła się podczas I Wojny Światowej w dniu 2 maja 1915r. w Łużnej. Utwory te, nie mogą być dotąd nigdzie publikowane oraz zgłaszane do innych konkursów poetyckich.

Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, bez ograniczeń terytorialnych.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:
Grupa I – dzieci od 7 do 14 roku życia włącznie
Grupa II – od 14 roku życia i wyżej.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są
ostateczne.
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do Jury konkursu.
8. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych utworów w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.
Przepisy dotyczące prac
1. Każdy autor może zgłosić 2 wiersze napisane w dowolnym gatunku np. pieśń, sonet, hymn, ballada, tren itp.
2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
3. Każdy z przedstawionych do konkursu utworów należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, jednostronnie, w formacie A-4 i przesłać pocztą tradycyjną, na adres Organizatora.
4. Utwory muszą być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, z podaniem wieku oraz nr tel. kontaktowego.
5. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu poetyckiego „Niepodległość w Łużnej zaklęta” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wiersza na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.

6. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie powyższą klauzulę.
7. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
9. Wybrani laureaci Konkursu mogą zostać zaproszeni przez Organizatora do zaprezentowania sowich utworów podczas imprezy, która odbędzie się w dniu 03.05.2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.
9. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście lub nadsyłać listem na adres siedziby Organizatora:
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
38-322 Łużna 597
Terminarz
1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem RODO i powierzeniem praw autorskich można składać od dnia 01.03.2020r. do 20.04.2020r. do godz. 10.00.
2. Wiersze nadesłane po terminie oraz bez załączonego oświadczenia RODO i powierzenia praw autorskich nie zostaną dopuszczone do konkursu.
3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy.
4. Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- przyznaniu nagród i wyróżnień.
5. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 21 kwietnia 2020r.
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
7. Wyniki konkursu zostaną podane do 22 kwietnia 2020r. roku na stronie internetowej www.luzna.pl
8. O uroczystym wręczeniu nagród wszyscy laureaci zostaną poinformowani osobiście.

Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej
38-322 Łużna 597
tel. 18/3543026 kom. 509054910