Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady;
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nie większej niż 200 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • zużyte opony - w ilości nie większej niż 4 sztuki w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości nie większej niż 300 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego,
 • odpady tekstylne i odzież.

PSZOK  świadczy usługi odbioru odpadów w ilości większej niż limity wskazane powyżej w wysokości 1,40 zł za każdy kilogram.

Warunki korzystania z PSZOK:

 • dostarczone odpady powinny być w takiej ilości i formie, która umożliwi dostarczającemu ich swobodne przeniesienie do pojemników lub kontenerów bez użycia specjalistycznego sprzętu,
 • przyjęcie odpadów zostaje potwierdzone „Formularzem przyjęcia odpadów” – druk 1
 • obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi segregowanymi lub pochodzą z działalności gospodarczej – odmowa przyjęcia odpadów zostaje potwierdzona „Formularzem odmowy przyjęcia odpadów”– druk 2
 • osobą dostarczającą odpady jest ich wytwórca czyli osoba, która złożyła w Urzędzie Gminy Łużna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku dostarczenia odpadów przez inną osobę wymagane jest posiadanie upoważnienia wytwórcy tych odpadów – druk 3

W PSZOK odpady gromadzone są selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

PSZOK wyposażony jest w odpowiednie boksy i pojemniki do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

 • przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
 • stosowania się do zasad ruchu drogowego i zachowania ostrożności zarówno przed wjazdem jak i na terenie PSZOK,
 • utrzymania czystości i porządku podczas rozładunku odpadów.

Druki do pobrania:


>>>Formularz przyjęcia odpadów na PSZOK<<<

>>>Upoważnienie do oddania śmieci<<<

>>>Formularz odmowy przyjęcia śmieci<<<

 


Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w 2022 roku


 

05 stycznia (środa) –   od 10:00 do 18:00

12 stycznia (środa) –   od 10:00 do 18:00

14 stycznia (piątek) –  od 10:00 do 18:00

19 stycznia (środa) –   od 10:00 do 18:00

22 stycznia (sobota) – od 8:00 do 12:00

26 stycznia (środa)  –  od 10:00 do 18:00

28 stycznia (piątek) –  od 10:00 do 18:00

 

 

02 lutego (środa) –   od 10:00 do 18:00

04 lutego (piątek) –  od 10:00 do 18:00

09 lutego (środa) –   od 10:00 do 18:00

11 lutego (piątek) –  od 10:00 do 18:00

16 lutego (środa) –   od 10:00 do 18:00

19 lutego (sobota) – od 8:00 do 12:00

23 lutego (środa) –   od 10:00 do 18:00

25 lutego (piątek) –  od 10:00 do 18:00

 

 

02 marca (środa) –   od 10:00 do 18:00

04 marca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

09 marca (środa) –   od 10:00 do 18:00

11 marca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

16 marca (środa) –   od 10:00 do 18:00

19 marca (sobota) – od 8:00 do 12:00

23 marca (środa) –   od 10:00 do 18:00

25 marca (piątek) –  od 10:00 do 18:00

30 marca (środa) –   od 10:00 do 18:00