Fundusz Sołecki

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015 r. oraz dnia 29 czerwca 2015 r. w budżecie Gminy Łużna w 2016 roku zostanie po raz pierwszy wyodrębniony fundusz sołecki. Fundusz składał się będzie z części obligatoryjnej naliczonej zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz z części fakultatywnej (dodatkowej) w wysokości 10 zł na każdego mieszkańca sołectwa. Szczegółowe wyliczenie kwot funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

 

Miejscowość

Odpis podstawowy

Kwota zwiększenia

( 10 zł na mieszkańca)

SUMA

 

Łużna

32.583,58

33.090,00

65.673,58

Szalowa

32.583,58

25.870,00

58.453,58

Wola Łużańska

32.583,58

10.340,00

42.923,58

Mszanka

32.583,58

9.110,00

41.693,58

Biesna

31.638,65

7.710,00

39.348,65

Razem:

161.972,97

86.120,00

248.092,97

 

Szacuje się wysokość zwrotu środków z budżetu państwa w 2017 roku na poziomie ok. 30% odpisu podstawowego.

Fundusz sołecki jest to wyodrębniona z całości środków budżetu gminy pula pieniędzy na zadania najważniejsze z punktu widzenia sołectwa, które spełniają trzy podstawowe cele: należą do zadań własnych gminy, służą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców sołectwa oraz są zgodne z dokumentem programowym takim jak strategia rozwoju gminy.

Prawo do zgłaszania wniosków (zadań) do ujęcia w funduszu sołeckim mają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Można to uczynić w trakcie zebrania wiejskiego lub przed jego rozpoczęciem pisemnie lub ustnie do protokołu zebrania. Prawidłowo zgłoszone wnioski, które spełniają wymogi ustawy o funduszu sołeckim zostaną poddane głosowaniu, w którym wezmą udział wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy sołectwa.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo wniosku do Wójta Gminy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy którego dotyczy, uchwalonego przez zebranie wiejskie. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa, w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Fundusz sołecki jest sposobem na to, aby mieszkańcy sołectw w mniejszym lub większym stopniu uczestniczyli w tworzeniu i wydatkowaniu pewnej części budżetu swojej gminy. Jest zachętą do aktywnego podejmowania decyzji przez różne grupy mieszkańców, np. strażaków, młodzież, emerytów. Stanowi dobre rozwiązanie zmierzające do poszerzenia idei samorządności. Dlatego idąc naprzeciw tej idei zachęcamy do udziału w zebraniu wiejskim. Każdy decydując o przeznaczeniu funduszu sołeckiego staje się gospodarzem swojej małej ojczyzny.