Uwaga ! - przedłużony został termin realizacji projektu.

Uwaga ! - przedłużony został termin realizacji projektu. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” do dnia 31 marca 2017r.

 

Wójt Gminy Łużna informuje, że do 31 marca 2017r. przedłużony został ostateczny termin realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W ramach tego projektu gdzie instytucją realizującą jest Gmina Szczucin - jest realizowany demontaż pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest wraz z transportem na składowisko a także możliwość odbioru gruzu azbestowego zalegającego na posesjach na terenie Gminy.

Z projektu mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością /miejsca na którym znajduje się azbest/oraz złożą do Urzędu Gminy Łużna właściwą dokumentację beneficjenta i zaakceptują warunki regulaminu.

Ponadto informujemy, że w dniu 04 października 2016r. w Krakowie - Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o dodatkowym naborze i możliwości skorzystania z dopłaty do blachy na pokrycie budynków mieszkalnych oraz gospodarczych dla osób o najniższych dochodach spełniających warunki regulaminu o pomocy rzeczowej.

Termin składania wniosków na dopłaty do blachy 24 październik 2016r.

Uczestnicy projektu spełniający warunki udziału w projekcie otrzymają pokrycie do 100 % kosztów demontażu, odbioru /załadunek, transport, rozładunek/ oraz zdeponowania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych, a także bezpłatny odbiór gruzu azbestowego zalegającego na posesjach.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie do Urzędu Gminy Łużna deklaracji wraz z pozostałymi dokumentami zarówno do demontażu pokryć dachowych jak również do zalegającego gruzu azbestowego.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków niezbędnych do skorzystania z pomocy w unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest znajdują się na stronie www.luzna.pl w zakładce czysta gmina – azbest.

UWAGA ! komplety druków do demontażu pokryć dachowych a także odbioru gruzu azbestowego do pobrania w Urzędzie Gminy Łużna.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Łużna u P. Zygmunta Ziobrowskiego pok. 204 tel. 18 3543039 wew. 204