Laboratoria przyszłości – wręczenie promes dla szkół

W dniu 6 grudnia 2021r. podczas XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Łużna, Wójt Gminy Łużna Pan Mariusz Tarsa wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łużna Panem Tomaszem Ptaszkiem dokonali uroczystego wręczenia promes programu „Laboratoria Przyszłości”.

 

Dyrektorzy wszystkich szkół z terenu naszej gminy odebrali promesy z zapewnieniem kwot na realizację zadań zakładających zakup wyposażenia ułatwiającego nowoczesną edukację.

Kwoty dofinansowania zostały podzielone na poszczególne szkoły z uwzględnieniem jej wielkości oraz ilości uczniów danej placówki oświatowej.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Łużnej otrzymał 86 700zł, Szkoła Podstawowa w Szalowej 70 000zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Łużańskiej – 60 000zł, natomiast Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Łużnej i Mszance, oraz Szkoły Podstawowe w miejscowości Biesna i Bieśnik otrzymały kwoty 30 000zł.

Dzięki pozyskanym funduszom szkoły zakupią nowoczesne wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.


GALERIA: