Wójt

 

 

WÓJT GMINY ŁUŻNA


mgr Mariusz Tarsa

18 354 30 39 wew.111

łączy sekretariat 

tarsam@luzna.pl
 

 


Do kompetencji Wójta Gminy należy:


1. Reprezentacja gminy na zewnątrz;
2. Prowadzenie bieżących spraw gminy;
3. Realizacja polityki i strategii Gminy;
4. Zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych oraz zakresów czynności i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
5. Okresowa ocena pracowników i kadry kierowniczej oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu;
7. Wnioskowanie do Rady o powołanie lub odwołanie Skarbnika;
8. Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie Gminy;
9. Dokonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy;
10. Udzielanie upoważnień oraz pełnomocnictw pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych do prowadzenia spraw w swoim imieniu;
11. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
12. Nadzorowanie gospodarowania mieniem komunalnym oraz składanie oświadczeń w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem;
13. Zawieranie w imieniu gminy umów i porozumień;
14. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej;
15. Kierowanie w Gminie sprawami z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz obronnymi;
16. Nadzór nad ochroną informacji niejawnych w Urzędzie w tym powołanie pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych;
17. Wydawanie Zarządzeń dotyczących prawidłowego działania Urzędu;
18. Pomoc w przygotowaniu i organizacji Sesji Rady Gminy oraz projektów Uchwał;
19. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych;
20. W przypadkach nie cierpiących zwłoki w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego wydawanie przepisów porządkowych oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady gminy;
21. Wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadań określonych przepisami prawa;
22. Prowadzenie prawidłowej realizacji budżetu Gminy;
23. Opracowanie projektu Uchwały budżetowej Gminy oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy;
24. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz Uchwały Rady.