Sekretarz Gminy

 

SEKRETARZ GMINY ŁUŻNA

Wójt Gminy


mgr Teresa Burkot

 

18 354 30 39 wew.112

 

burkott@luzna.pl
 

 


Do kompetencji i obowiązków Sekretarza Gminy należy;

1. Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy poprzez: wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu w rozumieniu przepisów prawa pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
2. Wykonywanie czynności wobec Wójta Gminny z zakresu prawa pracy za wyjątkiem nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy,
3. Nadzór oraz opracowywanie projektów regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
4. Organizowanie narad i udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu Gminy w zakresie prowadzonych zadań,
5. Nadzorowanie czasu pracy i dyscypliny pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy,
6. Zapewnienie należytej czystości i porządku w budynku UG i wokół, zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą,
7. Planowanie kosztów utrzymania Urzędu, remontów, zaopatrzenia w materiały, sprzęt biurowy i innych wydatków administracyjnych,
8. Dbałość o estetykę obiektu,
9. Reprezentowanie i zastępowanie Wójta we wszystkich sprawach dotyczących Urzędu Gminy i gminy w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków..
10. Zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, obiegiem dokumentów itp.,
11. Współpraca z Radą Gminy, nadzorowanie przygotowania materiałów na sesję
i posiedzenia Komisji Rady Gminy oraz nadzór nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw wynikających z pracy Rady Gminy i jej Komisji.
12. Współpraca z sołectwami .
13. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkowej (sporządzanie testamentów).
14. Deponowanie aktualnych statutów, regulaminów wewnętrznych, regulaminów wynagradzania itp. wszystkich jednostek organizacyjnych lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
15. Deponowanie aktualnych zakresów czynności, angaży itp. kierowników jednostek organizacyjnych oraz zapytania o niekaralności kierowników jednostek i Głównych Księgowych lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
16. Deponowanie aktualnych zakresów obowiązków wszystkich pracowników Urzędu Gminy.
17. Przygotowywanie i nadzór nad przygotowaniem projektów wraz z prowadzeniem rejestru zarządzeń Wójta Gminy wydawanych jako organ gminy.
18. Zapewnienie realizacji i przestrzegania przepisów Instrukcji Kancelaryjnej w pracy Urzędu.
19. Rozdzielenie poczty wpływającej do Urzędu na poszczególne stanowiska pracy.
20. Przestrzeganie i nadzór nad prawidłową realizacją przez pracowników:
1) ustawy „Prawo zamówień publicznych”,
2) ustawy o ochronie danych osobowych,
3) ustawy o ochronie informacji niejawnych,
4) ustawy o finansach publicznych,
5) innych ustaw dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy.
21. Nadzorowanie terminowego i prawidłowego zgodnego z KPA załatwienia spraw obywateli na stanowiskach pracy.
22. Organizowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli, prowadzenie rejestru w tym zakresie.
23. Koordynacja i nadzór nad pracami związanych z wyborami do organów państwowych (prezydent, parlament), samorządowych, referendum i spisami.
24. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych przez pracowników.
25. Potwierdzanie zgodności odpisów i kserokopii z oryginałami.
26. Zapewnianie bezpieczeństwa pracowników i interesantów Urzędu Gminy zgodnie z przepisami BHP i p.poż.
27. Kierowanie i nadzór nad praktykami uczniowskimi i stażami absolwenckimi.
28. Organizowanie współpracy z mediami i zapewnienie prawidłowej informacji o sprawach Gminy.
29. Wykonywanie innych czynności na podstawie udzielonego upoważnienia przez Wójta Gminy.