Deklaracja Dostępności

Wstęp

Gmina Łużna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.luzna.pl

Nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Łużna

Adres strony internetowej

www.luzna.pl

Dane teleadresowe jednostki
Urząd Gminy Łużna
38-322 Łużna 634
Tel. +48 18 354 30 39
Fax. +48 18 354 39 22
E-mail: gmina@luzna.pl

Data opublikowania strony internetowej

2014-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej

2020-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, zostały opublikowane przed 2020-01-01 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed 2020-01-01 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Deklarację sporządzono dnia

2020-12-30

Data aktualizacji deklaracji

2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Grzegorz Wałęga, walegag@luzna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 18 354 30 39.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem gmina@luzna.pl.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:

Grzegorz Wałęga

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
walegag@luzna.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej:

+48 18 354 30 39

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • zapewniono komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze przy wejściu do budynku,
 • przy wejsciu do budynku zainstalowano dzwonek którym osoba niepełnosprawna może przywołać osobę obsługującą

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem, w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać:

 • z poczty elektronicznej Urzędu: gmina@luzna.pl
 • z platformy e-PUAP
 • z telefonu: 18 354 30 39
 • z faksu: 18 354 39 22
 • z poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634

Aplikacje mobilne

Gmina Łużna nie udostępnia aplikacji mobilnych.