Analiza gospodarki odpadami za 2020 rok

 

1. Podstawa prawna oraz zakres analizy

Przedmiotowy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Analiza została opracowana na podstawie dokumentów złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a także innych dostępnych danych.

Podstawę prawną do opracowania analizy stanowi art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.),

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167),

Akty prawa miejscowego:

I półrocze 2020 r.

 1. Uchwała Nr XI/99/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna zmieniona Uchwałą Nr XIII/116/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r.
 2. Uchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona Uchwałą Nr XIII/115/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r.  
 3. Uchwała Nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zmieniona Uchwałą Nr VI/57/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015 r.
 4. Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łużna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik zmieniona Uchwałą Nr XVI/131/19 Rady Gminy Łużna z dnia 25 listopada 2019 r.
 5. Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmieniona Uchwałą Nr XXVI/215/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2020 r.
 6. Uchwała Nr XV/125/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

II półrocze 2020 r.

 1. Uchwała Nr XXII/184/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna zmieniona Uchwałą Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r.
 2. Uchwała Nr XXII/183/20 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona Uchwałą Nr XXIII/194/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/217/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2020 r.
 3. Uchwała Nr XXV/202/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 4. Uchwała Nr XXV/203/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Uchwała Nr XXV/204/20 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna

W I półroczu 2020 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował nieruchomości zamieszkałe i wszystkie nieruchomości niezamieszkałe:

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły:

 1. nieruchomości zamieszkałe:
 • 17,00 zł miesięcznie – stawka podstawowa,
 • 34,00 zł miesięcznie – stawka podwyższona
 1. nieruchomości niezamieszkałe:
 • za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 17,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 27,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,
 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 120,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 250,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,
 • za pojemnik o poj. 7 m3 – 750,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • za pojemnik o poj. 7 m3 – 1.150,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

W II półroczu 2020 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował nieruchomości zamieszkałe oraz część nieruchomości niezamieszkałych:

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły:

 1. nieruchomości zamieszkałe:
 • 17,00 zł miesięcznie – stawka podstawowa  w przypadku kompostowania bioodpadów,
 • 20,00 zł miesięcznie – stawka podstawowa w przypadku niekompostowania bioodpadów,
 • 40,00 zł miesięcznie – stawka podwyższona
 1. nieruchomości niezamieszkałe:
 • za worek o poj. 0,12 m3 – 18,19 zł – stawka podstawowa,
 • za worek o poj. 0,12 m3 – 36,38 zł – stawka podwyższona,
 • za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 6,34 zł – stawka podstawowa,
 • za pojemnik o poj. 0,12 m3 – 12,68 zł – stawka podwyższona,
 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 58,21 zł – stawka podstawowa,
 • za pojemnik o poj. 1,1 m3 – 116,42 zł – stawka podwyższona.

Na stronie internetowej Gminy Łużna (www.luzna.pl) znajduje się zakładka Czysta Gmina, która dotyczy systemu gospodarowania odpadami. Mieszkańcy na bieżąco mogą śledzić działania gminy dotyczące m. in.:

 1. harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości,
 2. informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami,
 3. tekstów uchwał podjętych przez Radę Gminy Łużna,
 4. wykazu punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki,
 5. informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK-u.

Odpady zmieszane i segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych odbierane były z poboczy wyznaczonych dróg.

Odpady zmieszane i segregowane powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych odbierane były z danej nieruchomości w workach lub pojemnikach po zgłoszeniu potrzeby odbioru.

Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe w tym  sprzęt RTV i AGD, opony, metal, odpady niebezpieczne odbierane były w okresie wiosennym podczas „Akcji porządek”.

 

Częstotliwość odbioru odpadów:

 1. zmieszane – 2 razy w miesiącu,
 2. segregowane (szkło, tworzywa sztuczne i metal, papier) – 1 razy w miesiącu,
 3. wielkogabarytowe, wielomateriałowe, niebezpieczne, sprzęt elektryczny i               elektroniczny, opony – 1 raz w roku,

4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Odpady komunalne zostały przekazane do instalacji przetwarzania opadów komunalnych właściwych dla Regionu Małopolskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” (Dz. U. Woj. Mał. poz. 2264) oraz późniejszymi zmianami, przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami i zasadą bliskości, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

 

Odpady odebrane z terenu Gminy Łużna zostały przekazane do następujących instalacji:

L. p.

Kod odpadów

Adres instalacji

1

20 03 01

15 01 02

15 01 01

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

2

15 01 07

DSS Recykling Sp. z o. o.

ul. Magazynowa 1

42-530 Dąbrowa Górnicza

3

20 03 07

 

PUK EMPOL  Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 7

38-300 Gorlice

oraz

Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne

Mirowo-Jantra

ul. Księżnej Anny 11

70-671 Szczecin

4

16 01 03

Geocycle Polska Sp. z o. o.

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

5

17 09 04

Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne

Lubochnia Górki 68/74

97-217 Lubochnia Górki

6

20 01 36

GEOMAR RECYKLING Sp. z o. o.

ul. Drożdżowa 5,
30-898 Kraków

7

20 01 32

RAF-EKOLOGIA Sp. z o. o.

ul. Trzecieskiego 14

38-460 Jedlicze         

8

20 02 01

20 01 08

Kompostech Sp. z o. o.

ul. Wiklinowa 4A

33-300 Nowy Sącz

 

5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Łużańska”. Zadanie realizowane będzie w ramach Osi Priorytetowej 5, Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt umowny inwestycji wynosi  991 993,38 zł brutto.

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Wynagrodzenie dla wykonawcy realizującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w 2020 r. wyniosło 1 554 620,12 zł

7. Liczba mieszkańców Gminy Łużna

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Łużna na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 8626.

8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12

Od 01 lipca 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe znajdujące się na terenie Gminy Łużna zobowiązane były do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.

W związku z powyższym w I półroczu 2020 r. trwała akcja informowania przedsiębiorców o obowiązkach wynikających z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Równocześnie w Urzędzie Gminy Łużna założono rejestr umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, który jest na bieżąco uzupełniany również o dokumenty potwierdzające wywiązywanie się z obowiązków w tym zakresie.

9. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Łużna

W 2020 r. na terenie Gminy Łużna wytworzono łącznie 1279,28 Mg odpadów, w tym:

L. p.

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Waga (Mg)

1

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

769,32

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

154,44

3

15 01 07

Opakowania ze szkła

122,85

4

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

16,32

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

5

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

25,00

6

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

140,18

7

16 01 03

Zużyte opony

24,32

8

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,20

9

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

26,61

10

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,04

RAZEM

 

1279,28

 

10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy oraz powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Kod odpadów przeznaczonych do składowania

Rodzaj odebranych odpadów

Masa odebranych odpadów przekazanych do składowania (Mg)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

0,0

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

0,0

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

0,0

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

111,8744

 

 

11. Osiągnięte poziomy:

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2020 roku – 26 %
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 roku – 39 %
 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 roku – 0 %